ශ්‍රී ලංකා
Central Bank, ශ්‍රී ලංකා, මහ බැංකුවCentral Bank, ශ්‍රී ලංකා, මහ බැංකුව
Sri Lanka Customs ,ශ්‍රී ලංකා රේගුවSri Lanka Customs ,ශ්‍රී ලංකා රේගුව
Sri Lanka Customs ,ශ්‍රී ලංකා රේගුවSri Lanka Customs ,ශ්‍රී ලංකා රේගුව
ශ්‍රී ලංකාරාමය දඹුව රාගමශ්‍රී ලංකාරාමය දඹුව රාගම
Beautiful HaputaleBeautiful Haputale
DS Office, KalmunaiDS Office, Kalmunai
Pulmoddai Rd, Kumpurupiddi, Sri LankaPulmoddai Rd, Kumpurupiddi, Sri Lanka
Trincomalee, Sri LankaTrincomalee, Sri Lanka
Trincomalee, Sri LankaTrincomalee, Sri Lanka
Kantale, Sri LankaKantale, Sri Lanka
Shiva DewaleShiva Dewale
Trincomalee, Sri LankaTrincomalee, Sri Lanka
Fort Frederick road at the west side of the Dutch bay beachFort Frederick road at the west side of the Dutch bay beach
Kandy, Sri LankaKandy, Sri Lanka
Arugam Bay, Sri LankaArugam Bay, Sri Lanka
Register OfficeRegister Office
Rawana EllaRawana Ella
HaggalaHaggala
Pinnawala ElefantenwaisenhausPinnawala Elefantenwaisenhaus
Pinnawala ElefantenwaisenhausPinnawala Elefantenwaisenhaus
Pinnawala ElefantenwaisenhausPinnawala Elefantenwaisenhaus
Good morningGood morning
Tele view of Kothmale Reservoir from Big World's End - Horton PlainsTele view of Kothmale Reservoir from Big World's End - Horton Plains
New TV transmiting tower - Kokkawil.New TV transmiting tower - Kokkawil.
Now they are free ....Now they are free ....
KandyKandy
JethawanaramayaJethawanaramaya
JethawanaramayaJethawanaramaya
JethawanaramayaJethawanaramaya
Bridge (பாலம்)Bridge (பாலம்)
BridgeBridge
Rajaratta University Agricultural FacultyRajaratta University Agricultural Faculty
MihintaleMihintale
Periyakulam Iyanar kovilPeriyakulam Iyanar kovil
Willgamm-veheraWillgamm-vehera
Ratnapura, Sri LankaRatnapura, Sri Lanka
Kumbukka Oya Anicut headworksKumbukka Oya Anicut headworks
Thandikulam Bund Road (தாண்டிக்குளக்கட்டுப்பாதை)Thandikulam Bund Road (தாண்டிக்குளக்கட்டுப்பாதை)
Pattiniyarmahilankulam Spilling (வான்பாயும் பத்தினியார் மகிலங்குளம்)Pattiniyarmahilankulam Spilling (வான்பாயும் பத்தினியார் மகிலங்குளம்)
Pattiniyarmahilankulam (பத்தினியார் மகிலங்குளம்)Pattiniyarmahilankulam (பத்தினியார் மகிலங்குளம்)
Ratnapura, Sri LankaRatnapura, Sri Lanka
Pint-PedroPint-Pedro
Point PedroPoint Pedro
Hartley College class rooms, built by SDCHartley College class rooms, built by SDC
Building(கட்டடம்)Building(கட்டடம்)
Building(கட்டடம்)Building(கட்டடம்)
Buildings (கட்டங்கள்)Buildings (கட்டங்கள்)
Kovil (கோவில்)Kovil (கோவில்)
Front view of St.Mary's Church at MaduFront view of St.Mary's Church at Madu
Guarding Goad (காவற் தெய்வம்)Guarding Goad (காவற் தெய்வம்)