ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Phnom Penh, Cambodia (ភ្ន៓ពេញ - ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) - greet your beloved country!Phnom Penh, Cambodia (ភ្ន៓ពេញ - ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) - greet your beloved country!
Mondulkiri to RatanakiriMondulkiri to Ratanakiri
Mondulkiri to RatanakiriMondulkiri to Ratanakiri
Stung TrengStung Treng
Mekong River BankMekong River Bank
Chimiet, CambodiaChimiet, Cambodia
Ka Laeng, CambodiaKa Laeng, Cambodia
ផ្សារកោះញែកផ្សារកោះញែក
គោកបល្ល័ង្គ, Cambodiaគោកបល្ល័ង្គ, Cambodia
Phnom Thippadei, Koah Krala, Moung RusseiPhnom Thippadei, Koah Krala, Moung Russei
Enter AngkorEnter Angkor
North GateNorth Gate
Dancers at Ankor WatDancers at Ankor Wat
Royal Enclosure - gateRoyal Enclosure - gate
Tonle Sap Lake - Cambodia - 2015Tonle Sap Lake - Cambodia - 2015
Tonie Sap (lake)Tonie Sap (lake)
AngkorAngkor
AngkorAngkor
AngkorAngkor
Wat Ornderk Temple, Battambang, CambodiaWat Ornderk Temple, Battambang, Cambodia
035-Angkor Thom Osttor (03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de035-Angkor Thom Osttor (03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de
053-Prasat Chrung "Nordost" (03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de053-Prasat Chrung "Nordost" (03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de
057-Spean Thma (Spean=Brücke)(03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de057-Spean Thma (Spean=Brücke)(03.03.2007) Mehr Fotos auf: www.khmer-search.de
balustrade at Victory gatebalustrade at Victory gate
Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, CambodiaSangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Cambodia
014-Prasat Preah Khan (02.02.2004) Mehr Fotos auf www.khmer-search.de014-Prasat Preah Khan (02.02.2004) Mehr Fotos auf www.khmer-search.de
Angkor WatAngkor Wat
013 - Angkor Vat (23.11.2002) Mehr Fotos auf www.khmer-search.de013 - Angkor Vat (23.11.2002) Mehr Fotos auf www.khmer-search.de
Kambodscha - Angkor Wat - Preah KhanKambodscha - Angkor Wat - Preah Khan
Vô tư trước ống kínhVô tư trước ống kính
Терасса прокажёного короля. Ангкор.Камбоджа.Май 2009Терасса прокажёного короля. Ангкор.Камбоджа.Май 2009
Kambodian boatKambodian boat
village west of Siem Reapvillage west of Siem Reap
Phnom Penh New Life ChurchPhnom Penh New Life Church
똔레 샵 호수(Tonle Sap)똔레 샵 호수(Tonle Sap)
小吴哥 By岫岫小吴哥 By岫岫
Floating HomeFloating Home
fishing village on Tonle Sap lakefishing village on Tonle Sap lake
siam ภาพเก่าของสยามที่นครวัดsiam ภาพเก่าของสยามที่นครวัด
洞里萨湖水上人家4 By岫岫洞里萨湖水上人家4 By岫岫
Lion Guarding AnkorLion Guarding Ankor
Ancient Stone Bridge (Lê Thạnh Đức)Ancient Stone Bridge (Lê Thạnh Đức)
Lake Tonle Sap, Cambodia-Floating marketLake Tonle Sap, Cambodia-Floating market
windowswindows
détail inter-terrassedétail inter-terrasse
Ta Prohm (Tomb Raider Wat)Ta Prohm (Tomb Raider Wat)
Entering Kampong Phulk (floating village) near Siem Reap, CambodiaEntering Kampong Phulk (floating village) near Siem Reap, Cambodia
Rotanak Mondol, CambodiaRotanak Mondol, Cambodia
Cambodia...Ta KeoCambodia...Ta Keo
Chong KhneasChong Khneas