گمینا سوکووکا

Русский Lietuvių Français English Nederlands Português Slovenčina فارسی Українська Galego Polski

گمینا شوجاوووو گمینا یانوو (استان پودلاسکی) گمینا چارنا بیاووستوتسکا گمینا کوژنگتسا گمینا شدرا گمینا سوپراشل Krynki گمینا کورچین گمینا کرنکی گمینا واشلکوو


Impressum