شیدا کارتلی

Русский Català Deutsch Italiano English 中文 Tiếng Việt Čeština Euskara Eesti Español Nederlands Português Norsk (Bokmål) Türkçe Lietuvių Polski Français 한국어 Magyar فارسی Suomi 日本語 עברית Српски / Srpski Svenska Українська

کومو کارتلی تفلیس متسختا-متیانتی سامتسخه-جاواختی ایمرتی راچا-لچخومی و کومو سوانتی استان لوری استان اردهان استان شیراک شهرستان قازاخ


Impressum