استان آق‌مولا

Русский English Deutsch Lietuvių 日本語 中文 Tiếng Việt Italiano Čeština Українська Euskara Eesti Español Nederlands Nynorsk Türkçe Română Català Polski Français فارسی हिन्दी Suomi Português Српски / Srpski 한국어 Svenska العربية Bahasa Melayu

آستانه (قزاقستان) استان قزاقستان شمالی استان قراغندی استان پاولودار استان اومسک استان قوستانای استان کورگان استان چلیابینسک استان تیومن استان نووسیبیرسک


Impressum