ఫరుక్కా‌బాద్

Русский Français English 中文 Svenska Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Dansk فارسی العربية Nederlands हिन्दी తెలుగు 日本語 Español

ఫరూఖాబాద్ రాష్ట్ర 72 జిల్లాలలో ఫరూఖాబాద్ జిల్లా ఒకటి. ఫరూఖాబాద్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. ఫరూఖాబాద్ జిల్లా కాంపూర్ డివిషన్‌లో భాగంగా ఉంది.

కనౌజ్ హర్దోయ్ మైంపూరి ఔరాయ ఎతావ షాజహాన్‌పూర్ ఎత బదాయూన్ కాన్పూర్ దేహత్ ఫిరోజాబాద్


Impressum