මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam

Русский Français English 中文 Deutsch Italiano Svenska فارسی Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

Vavuniya District කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය Mullaitivu District යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය Ramanathapuram district තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය


Impressum