కొండమాల్

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

ఒడిషా రాష్ట్ర 19 జిల్లాలలో కొండమాల్ జిల్లా ఒకటి. ఫుల్బానీ పట్టణం జిల్లాకు కేంద్రంగా ఉంది.

Baudh సుబర్నపూర్ Rayagada నయాగర్ గజపతి జిల్లా Balangir కలహంది జిల్లా Bargarh Anugul Cuttack


Impressum