ខេត្តព្រៃវែង

English 日本語 中文 Tiếng Việt Italiano Español Русский Nederlands Português Norsk (Bokmål) ไทย Polski Français Deutsch हिन्दी Suomi 한국어 Svenska

ខេត្តកណ្ដាល Tỉnh Tây Ninh រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ចាម Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh An Giang Tỉnh Long An ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Mekong River at Phum…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Kas Kos, Prey Veng s…
Cầu Kampong Trabek
Nắng chiều (Evernin…
Phà Neak Loeung
Rumlech Commune, Cam…
Banam waiting for Fe…
Quốc lộ 1 Từ Svay Ri…
Quốc lộ 1 Từ Svay Ri…
Old temple at Koh Da…
Old Temple at Koh Da…
Old Temple at Koh Da…
Carving Art of Khmere
Carving Art of Khmere
Khmere Carving Art
Old Buddhist Temple
Peace country
Sangkat Kampong Leav…
Cambodia
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
វត្តអង្គសិរីសក្ដិ- ភូមិ…
មាត់ទន្លេខាងលិចវត្តបឹង…
កំពង់ដពាមរក៍
ភូមិបឹងក្អែក, Cambodia
ភូមិបឹងក្អែក, Cambodia
ពាមរក៍, Cambodia
ភូមិថ្មី, ពាមរក៍, Cam…
គុកចម្បើងនៅភូមិបឹងក្អែក
មើលពីខាងមុខវត្តបឹងក្អែក
មើលពីមាត់ទន្លេខាងលិច…
វត្តកោះតេជោ មើលពីមាត…
មើលពីមាត់ទន្លេខាងលិច…
ខាងមុខវត្តបឹងក្អែក
Carving Art of Khmere
Hôpital de réference…
Hôpital de réference…
ស្ពានអ្នកលឿងមើលពីត្រើយក…

Impressum