تاسمانی

Русский 中文 Deutsch Lietuvių Slovenščina 日本語 Galego Türkçe ไทย Dansk Ελληνικά English Euskara Eesti Español Română Українська Català Čeština Português Polski Hrvatski Magyar हिन्दी עברית Bahasa Melayu Tiếng Việt Italiano Svenska العربية Nederlands Nynorsk Norsk (Bokmål) Français فارسی Suomi Српски / Srpski 한국어 Slovenčina

ویکتوریا (استرالیا) قلمرو پایتختی استرالیا قلمروی خلیج جرویس نیو ساوت ولز استرالیای جنوبی سرزمین جنوبی، نیوزیلند Otago West Coast کانتربوری، نیوزیلند Tasman


Impressum