Français English 中文 Tiếng Việt Deutsch Italiano

Pâ là một tổng của tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Pâ. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 18.637 người.

Boni Bagassi Founzan Pompoï Yaho Koti Oronkua Houndé Boromo Bana, Balé


Impressum