Oury

Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch Italiano

Oury là một tổng thuộc tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã thị xã cùng tên. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 24.914 người.

Siby Zamo Pompoï Boromo Bagassi Zawara Poura Ténado Bana, Balé Pouni


Impressum