අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

Русский Français English 中文 Deutsch Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

Vavuniya District කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය Mullaitivu District කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය


Impressum