පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

English 日本語

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය Vavuniya District නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය


Impressum