ولسوالی ترین‌کوت

English فارسی Nederlands Tiếng Việt Italiano Bahasa Melayu Polski

ولسوالی چوره ولسوالی نیش ولسوالی شهید حساس ولسوالی دهراوود ولسوالی میانشین ولسوالی کجران ولسوالی شاه ولی کوت ولسوالی دای‌چوپان ولسوالی خاص‌اروزگان ولسوالی میزان


Impressum