Palmview, Texas

English Nederlands Português Hrvatski Tiếng Việt Italiano فارسی العربية Español Српски / Srpski Euskara Polski

Palmview là một thành phố thuộc quận Hidalgo, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 5460 người.

Mission, Texas Palmhurst, Texas Penitas, Texas Alton, Texas La Joya, Texas Granjeno, Texas McAllen, Texas Rio Bravo, Texas Hidalgo, Texas Pharr


Impressum