استان منتووا

Русский Français English 中文 Català Deutsch Italiano العربية Español Nederlands Polski Ελληνικά Tiếng Việt Bahasa Melayu Čeština Euskara Eesti Galego Српски / Srpski Português Norsk (Bokmål) Türkçe Lietuvių Română 한국어 Dansk فارسی Suomi 日本語 עברית Nynorsk Svenska Slovenčina Українська Slovenščina Magyar

ویادانا پومپونسکو مولیا دوزولو کویستلو گنزاگا، لمباردی سان جیاکومو دل سنیاته سرمیده سن جیووانی دل دوسو پوجیو روسکو پگونیاجا سوتسارا ویلا پوما سان بندتو پو مانیااوالو سکیونولیا کاربونارا دی پو سابیونتا کوینجنتوله پیوه دی کوریانو Revere بورگوفرانکو سول پو موتجیانا کومه‌ساجیو جاتزوولو مارکاریا سراواله ا پو اوستیلیا ریوارولو مانتوانو سوستینته باگنولو سن ویتو سان مارتینو دال‌ارجینه بوزولو بورگو ویرجیلیو کورتاتونه منتووا رونکوفرارو ویلیمپنتا کانتو سولالیو اکوانگرا سول چیز کاستللوچو کستل دآریو ردوندسکو سن جیورجیو دی مانتوا رودیگو پورتو مانتوانو بیگارللو ماریانا مانتوانا جاتزولدو دلی ایپولیتی آسولا، لمباردی کزلرومانو پیوبجا گویتو چره‌سارا کاستلبلفورته مارمیرولو رووربلا کزلولدو کزلمورو کستل گفردو وولتا مانتووانا مدوله (کومونه) کاوریانا گویدیزولو کاستیلیونه دله استیویره مونتزامبانو سولفرینو پونتی سول مینچیو
استان ورونا استان کریمونا استان رجو امیلیا استان پارما استان برشا استان ویچنزا استان پیاچنزا استان پادووا استان لودی استان برگامو


Impressum