شکردلوویتسه

Čeština English Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Svenska Slovenčina فارسی Bahasa Melayu Italiano Magyar

کارلوف (ناحیه ژدار ناد سازاوو) پولنیتشکا سویتنوو تسیکهای Vojnův Městec پوتشیتکی رادوستین (ناحیه ژدار ناد سازاوو) سکلنه (ناحیه ژدار ناد سازاوو) هرالتس (ناحیه ژدار ناد سازاوو) راتشین (ناحیه ژدار ناد سازاوو)


Impressum