گمینا کنپیتسه

Українська Русский Français English Nederlands Português Italiano Slovenčina فارسی Română Polski

گمینا تژبیلینو گمینا سواونو (استان پومرانی غربی) گمینا پولانوو گمینا میاستکو گمینا کوبلنگتسا گمینا مالخووو Sławno گمینا کووچگوووه گمینا توخومیه Słupsk


Impressum