شهرستان پروستییوف

Čeština Deutsch English Tiếng Việt Català Italiano Українська Español Русский Nederlands Português Lietuvių Polski Français Magyar فارسی Српски / Srpski Svenska Slovenčina العربية Bahasa Melayu

تشهوویتسه درژوویتسه بدیهوشس برودک و پروستییووا دوبروخوو هورنی شتیپانوو هلوخوف (ناحیه پروستییوف) برودک و کونیتسه بودیتسکو برزسکو بووسین بوهوسلاویتسه (ناحیه پروستییوف) پاولوویتسه و کویتینا پرستیه‌یو هروشکا (ناحیه پروستییوف) Vincencov پولومی هاتشکی دزبل درونوویتسه هووزد (ناحیه پروستییوف) Hrubčice دوبرومیلیتسه تشلتشیتسه تشخی پود کوسیرم دراهانی دولوپلازی (ناحیه پروستییوف) Vrchoslavice دیتکوویتسه (ناحیه پروستییوف) تشلخوویتسه نا هانه ورسوویتسه (ناحیه پروستییوف) ایوان (ناحیه پروستییوف) لیپووا (ناحیه پروستییوف) لودمیروو سلووتکی لشانی (ناحیه پروستییوف) کلوپوتوویتسه موریتسه لاشکوو کونیتسه هردیبوریتسه ماله هرادیسکو کرومسین کرالیتسه نا هانه کلنوویتسه نا هانه کلادکی کوستلتس نا هانه یسنتس نیوا (ناحیه پروستییوف) اوبیدکوویتسه Vrbátky ستارخوویتسه Určice Výšovice Víceměřice Vícov تیشتین Tvorovice راکووکا اوتینووس پروتیوانوو پرمیسلوویتسه سکریپوو ستیناوا ستراژیسکو پتنی راکووا و کونیتسه سلاتینکی سمرژیتسه سوخدول (ناحیه پروستییوف) شوبیروو اوهروزیم موستکوویتسه میسلیوویتسه نیمتشیتسه ناد هانوو پینتشین (ناحیه پروستییوف) پیوین پلوملوو پروستییوویتشکی اولشانی و پروستییووا اوندراتیتسه کووالوویتس-اوسیتشانی هرادتشانی-کوبریتسه سربتسه (ناحیه پروستییوف) سکالکا (ناحیه پروستییوف) الویزاو بوکووا (ناحیه پروستییوف) بیلوویتس-لوتوتین بیسکوپیتسه (ناحیه پروستییوف) ژلتش (ناحیه پروستییوف) زدیتین (ناحیه پروستییوف) Vitčice روزستانی (ناحیه پروستییوف) اوتاسلاویتسه اوخوز (ناحیه پروستییوف) نزامیسلیتسه Vranovice-Kelčice
شهرستان ویشکوف شهرستان اولوموتس شهرستان کرومیه‌رژیژ شهرستان بلانسکو شهرستان پرژروف شهرستان برنو-میستو شهرستان زلین شهرستان سویتاوی شهرستان هودونین شهرستان شومپرک


Impressum