شهرستان ویشکوف

Čeština Deutsch English Tiếng Việt Català Italiano Українська Русский Nederlands Lietuvių Polski Français Magyar فارسی Српски / Srpski Svenska Slovenčina العربية Bahasa Melayu

اولشانی (ناحیه ویشکوف) مدلوویتسه (ناحیه ویشکوف) هولوبیتسه (ناحیه ویشکوف) ریبنیتشک (ناحیه ویشکوف) اوهریتسه (ناحیه ویشکوف) پودومی پودبرژیتسه موورینوو ویشکو هرشپیتسه کریژانوویتسه (ناحیه ویشکوف) کوزلانی (ناحیه ویشکوف) کرنوویتسه (ناحیه ویشکوف) کوتشروو کریژانوویتسه و ویشکووا کومورانی (ناحیه ویشکوف) کویاتکی کراسنسکو کوژوشیتسه ایوانوویتسه نا هانه خوالکوویتسه (ناحیه ویشکوف) کوبریتسه و برنا یژکوویتسه هروشکی (ناحیه ویشکوف) لتونیتسه لووتشیتشکی موراوسکه مالکوویتسه میلونیتسه (ناحیه ویشکوف) نووییتسه نسوویتسه نموتیتسه نمویانی اوتنیتسه اورلوویتسه میلشوویتسه مالینکی لیسوویتسه لولتش نموخوویتسه نیمتشانی شاراتیتسه ستودنیتسه (ناحیه ویشکوف) توتشاپی (ناحیه ویشکوف) شوابنیتسه سنوویدکی سلاوکوف و برنا پوستیمیر نیژکوویتسه نووه سادی (ناحیه ویشکوف) روپرختوو پودیویتسه هلوبوتشانی درنوویتسه (ناحیه ویشکوف) دراژوویتسه (ناحیه ویشکوف) دوبروتشکوویتسه دیتکوویتسه (ناحیه ویشکوف) هودیییتسه هابرووانی (ناحیه ویشکوف) بوهاته مالکوویتسه دریسیتسه بوتشوویتسه Březina برانکوویتسه بوشوویتسه زبیشوف (ناحیه ویشکوف) Vážany nad Litavou ولشویک زلنا هورا (ناحیه ویشکوف) رووسینوو پروسی-بوشکووکی راتشیتس-پیستوویتسه رادسلاویتسه (ناحیه ویشکوف) راشوویتسه (ناحیه ویشکوف) واژانی (ناحیه ویشکوف) بوهدالیتس-پاولوویتسه توپولانی روستینیتس-زوونوویتسه هوشتیتس-هرولتیتسه هوستیرادکی-رشوو هویزدلیتسه
شهرستان پروستییوف شهرستان کرومیه‌رژیژ شهرستان برنو-میستو شهرستان بلانسکو شهرستان هودونین شهرستان برنو-ونکوو شهرستان اولوموتس شهرستان پرژروف شهرستان اوهرسکه هرادیشتیه شهرستان برژتسلاو


Impressum