شهرستان هودونین

Čeština Deutsch English Tiếng Việt Català Italiano Українська Русский Nederlands Português Lietuvių Polski Français Magyar فارسی Српски / Srpski Svenska Slovenčina العربية Bahasa Melayu

تشیکوویتسه (ناحیه هودونین) Hodonín دومانین (ناحیه هودونین) کوستلتس (ناحیه هودونین) کییوف (ناحیه هودونین) یوسفوف (ناحیه هودونین) اوهریتسه (ناحیه هودونین) ترزین (ناحیه هودونین) ورسوویتسه (ناحیه هودونین) ژدانیتسه (ناحیه هودونین) لووتشیتسه (ناحیه هودونین) موتینیتسه (ناحیه هودونین) پتروف (ناحیه هودونین) مووخنیتسه کوزوییدکی کنیژدوب کلتشانی اوسترووانکی تشلوژنیتسه دامبوریتسه Veselí nad Moravou دوبنانی دراژووکی تشیتش ارخلبوو دولنی بویانوویتسه بزنتس Žádovice وسنویس Tvarožná Lhota ولکا ناد ولیچکو Vnorovy Vracov نووی پوددووروو هووورانی تاسوف (ناحیه هودونین) Žarošice Žeraviny Věteřov ژراویتسه (هدنین) کارلین (ناحیه هودونین) بلاتنیتسه پود سواتیم انتونینکم بلاتنیتشکا لووکا (ناحیه هودونین) موراوسکی پیسک میکولتشیتسه میلوتیتسه لیپوو لابوتی ناسدلوویتسه کوژلوو هیسلی هروبا وربکا نووا لهوتا (ناحیه هودونین) هروزنووا لهوتا مالا وربکا یژوف (ناحیه هودونین) روهاتتس Ratíškovice سوخوو شاردیتسه سیرووین ستاویشیتسه نخوالین ننکوویتسه سکورونیتسه ستاری پوددووروو سوبولکی پروشانکی ستراژوویتسه سودومیریتسه تمیک (منطقه هدنین) بوکووانی (ناحیه هودونین) موراوانی (ناحیه هودونین) لوژیتسه (ناحیه هودونین) سکالکا (ناحیه هودونین) رادییوف (ناحیه هودونین) سواتوبوریتس-میسترین ستراژنیتسه (ناحیه هودونین) ولکوش (ناحیه هودونین) ژلتیتسه (ناحیه هودونین) یاوورنیک (ناحیه هودونین)
شهرستان اوهرسکه هرادیشتیه شهرستان کرومیه‌رژیژ شهرستان ویشکوف شهرستان برژتسلاو شهرستان زلین شهرستان برنو-میستو شهرستان پروستییوف شهرستان برنو-ونکوو شهرستان پرژروف شهرستان بلانسکو


Impressum