Through the Koitelinkoski (the rightmost channel, May, 2008)


Through the Koitelinkoski (the rightmost channel, May, 2008)


Impressum