Gurudwara Shri Santokhsar Sahib, Amritsar, by Suresh Joshi, India.


Gurudwara Shri Santokhsar Sahib, Amritsar, by Suresh Joshi, India.


Impressum