Bryant Park , Manhattan, New York, USA.


 Bryant Park   , Manhattan, New York, USA.


Impressum