Jieshou NO.1 Middle School teaching building


Jieshou NO.1 Middle School teaching building


Impressum