Gurudwara Shri Dudhwala Khooh, Nanakmatta, Uttrakhand


Gurudwara Shri Dudhwala Khooh, Nanakmatta, Uttrakhand


Impressum