Most - Kopisty (Brüx - Kopitz), Marshalling Yards, Signal box Nr.7, Built 1940


Most - Kopisty (Brüx - Kopitz), Marshalling Yards, Signal box Nr.7, Built 1940


Impressum