Nataraj Theatre, Sydenhams Road, Choolai.


Nataraj Theatre, Sydenhams Road, Choolai.


Impressum