Χειροκίνητος κοινοτική ἀντλία ποσίμου ὕδατος (τρόμπα) τοῦ 1935 ἐπάνω ἀπό σκεπασμένο φρέαρ (πηγάδι). Ηand pump of 1935 for drinking water over a covered well.


Χειροκίνητος κοινοτική ἀντλία ποσίμου ὕδατος (τρόμπα) τοῦ 1935 ἐπάνω ἀπό σκεπασμένο φρέαρ (πηγάδι). Ηand pump of 1935 for drinking water over a covered well.


Impressum