Romualda Traugutta
(Romualda Traugutta, Karlino)Impressum