Rondo marszałka Konstantego Wolnego
(Rondo marszałka Konstantego Wolnego, Osiedle Tysiąclecia)Impressum