چهارباغ غربي
(چهارباغ غربي, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum