شانزده متري دوم
(شانزده متري دوم, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum