Shahid Sattari Expressway
(Shahid Sattari Expressway, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum