نوزدهم غربی
(نوزدهم غربی, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum