بیست و هفتم غربی
(بیست و هفتم غربی, منطقه ۲ شهر تهران)Impressum