شهید سرتیپ فکوری
(شهید سرتیپ فکوری, منطقه ۶ شهر تهران)Impressum