Herat-Kandahar-Kabul-Mazari Sharif-Sheberghan-Maymana-Herat ringroad?
(Herat-Kandahar-Kabul-Mazari Sharif-Sheberghan-Maymana-Herat ringroad?, شبرغان)Impressum