ఒంగోలు మండలము

ఒంగోలు మండలము, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము.

WikipediaImpressum