కుప్పం శాసనసభ నియోజకవర్గం

కుప్పం శాసనసభ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది.

WikipediaImpressum