ఖరగ్‌పూర్

ఖరగ్ పూర్ (KGP)  ఉచ్ఛారణ (సహాయం·సమాచారం) (బెంగాలీ భాష: খড়্গপুর) భారతదేశంలో ఇది ఒక పారిశ్రామిక పట్టణం. పశ్చిమ బెంగాల్ లోని మశ్చిమ మిద్నాపూర్ లోగలదు.

WikipediaImpressum