చిరతపూడి

[[Category:Villages in ఆంధ్రప్రదేశ్]]

WikipediaImpressum