నగరి శాసనసభ నియోజకవర్గం

నగరి శాసనసభ నియోజకవర్గం చిత్తూరు జిల్లా, తిరుపతి జిల్లాలలో ఉంది.

WikipediaImpressum