వై.యస్.జలపాతం (జమైకా)

జమైకా ద్వీప దేశంలోని వై.యస్.నది ప్రఖ్యాతి గాంచిన వై.యస్.జలపాతాన్ని కలిగి ఉంది.

WikipediaImpressum