పీలేరు

English

పీలేరు
Wikipedia

పీలేరు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక‌ పట్టణం, నియోజకవర్గ కేంద్రము, మండలం కేంద్రము (పట్టణం), మండలం.నియోజక వర్గం కేంద్రం.
Impressum