పీలేరు

English

పీలేరు
Wikipedia

పీలేరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, చిత్తూరు జిల్లా, పీలేరు మండలం లోని జనగణన పట్టణం, ఇది నియోజకవర్గ కేంద్రం, మండల కేంద్రం.
Impressum