గంగాధరనెల్లూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

గంగాధరనెల్లూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, చిత్తూరు జిల్లాలో గలదు.

WikipediaImpressum