చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం

చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం : చిత్తూరు జిల్లాలో వున్న 14 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఒకటి.

WikipediaImpressum