తిరుమల ప్రధానాలయం

తిరుమల ప్రధానాలయం అయిన గర్భగుడిలో శ్రీవారి దివ్య మంగళ విగ్రహంతో పాటు 4 విగ్రహాలుగా దర్శనమిచ్చే నలుగురు మూర్తులున్నారు. వీరినే చతుర్బేరాలు అంటారు. బేర మంటే విగ్రహం అని అర్ధం.

Wikipedia


Tirumala, Tirupati, …
Frunt view of tiruma…
alipiri foot hills o…
Beautiful Lighting T…
Venketeshwara Balaji
"श्रीवारि पुष्करिणि", …
Ananda Nilayam
Musical water Park
Tirumala
Oonjal Mandapam
Temple
Mada street in tirum…
Tirumala Temple
Tirumala, Tirupati, …
Tirumala Vimana with…
Sri Vekateshwara Swa…
Main enterance at Ti…
New Year Celebration
Arial View
Shri Venkateshwara T…
Lord Venkateshwara T…
Balaji Temple
Lord's Home
Temple
Glowing Gopuram
Gopuram
Temple at Night
Asthanamandapam
Golden Gopuram
Temple View
Gopuram
Mada street tirumula
nitya puskarini(Rama…
Tirumala temple gali…
పుష్కరిణి వెంకతెవర ఆల…
Tirumala, Tirupati, …
Where Humanity meets…
KALYANOTHSAVAM
BEUTY OF LIGHTS IN D…
Sahasra Deepaarchna …
Tirupathi main gopur…
Ladies on walk near …
Shri Venkateshwara T…
Tirumala
SACRED SHRINE
Shri Venkateswara Te…
tirumala kesh khanda…
A festival of colour…
A festival of colour…
Tirumala
Procession of Lord V…
BEAUTIFUL MAIN ENTRA…
Tirupat Balaji templ…
Tirupati Temple Comp…
Sri Venkateshwara Sw…
Pushkarni Kund at Ti…
POND NEAR TIRUMALA T…
swamy varu
Front view of sriniv…
Sri Balaji main ente…
Temple
night view of tirupa…
TIRUPATI ENTRANCE 19…
Tirumala, Tirupati, …
Park
Temple View
Way to Q Complex
night view of tirupa…
1202-2 ANANDA NILAYA…
TIRUPATI 1993
thirumala
Golden top of Balaji…
in the campus of Bal…
Tirumala
South Mada Street
Oonjal Mandapam
Q complex...
Sri Venkateshwara Sw…
Tirumala
thirumala
Kobura Tharisanam
Temple
SRI VENKATESHWARA SW…
Gold gopuram of Tiru…

Impressum