Κατάλογος Κάστρων Νομού Δράμας

Ο παρακάτω κατάλογος των κάστρων, των φρουρίων και των λοιπών οχυρωματικών μνημείων του Νομού Δράμας, είναι ταξινομημένος κατά ουσιαστική αλφαβητική σειρά (χωρίς δηλαδή τα προθέματα ακρόπολη, κάστρο, καστέλι, πύργος, μπούρτζι κλπ). Σημαντικό ρόλο στην ανεύρεση, ανασκαφή, ανάδειξη, κήρυξη ως ιστορικά διατηρητέων και τη συντήρηση των οχυρωματικών μνημείων του νομού εκτελούν οι εξής υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού: ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΙΗ’ ΠΚΑ), που έχει έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Δράμας και Καβάλας και η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (12η ΕΒΑ), που έχει έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών.

Wikipedia



Impressum